Tingimused

 

KÄENDUSLEPING

 

Tallinnas,  “         ”  kuu  2018. a.

 

 RETEEN GRUPP OÜ, registrikood 14355586, asukoht  Tallinn (edaspidi: „Rendileandja”), mida esindab tegevdirektor ………………………………….. (edaspidi “Kreeditor”) ja   …………………… , isikukood   ………………… .    elukoha aadress ……………………………………………………….   (edaspidi: „Käendaja”),

Sõlmisid käesoleva käendusleping (edaspidi: “Leping”)  alljärgnevas:

 

 

 • TAGATAVAD KOHUSTUSED

Lepingu alusel vastutab Käendaja ettevõtte ……………………………………………… registrikood …………………… asukoht ……………………………………………………………………………………………………….. (edaspidi: “Klient”) poolt rahaliste kohustuste, sh renditasud, renditud seadmetele kasutamise käigus tekkinud kahju, teenuste ja vara müük,  teenustasud, viivised ja leppetrahvid, täitmise eest Kreeditori ees, mis tulenevad Kreeditori ja Kliendi  vahel  ……………………..  sõlmitud Kliendilepingu nr ……………………….  alusel sõlmitavast igast konkreetsest Seadme rendilepingust. Kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulude hüvitamise eest vastutab Käendaja juhul, kui talle anti sissenõudmise kavatsusest õigeaegse teatamisega võimalus neid kulusid vältida. Käendaja kinnitab, et on tutvunud  Kreeditori ja Kliendi vahel sõlmitud eelnimetatud kliendilepinguga, samuti RETEEN GRUPP OÜ seadmete rendi üldtingimustega ning mõistab käenduslepinguga enesele võetavate kohustuste olemust.  Käendaja vastutab Kliendi kohustuste täitmise eest täies mahus, kuid kokku mitte suuremas summas kui 50000 EUR.

 

 • MUUD TINGIMUSED
  • Pooled on kokku leppinud, et Käendaja vastutab Lepingu p.-s 1 viidatud lepingutest tulenevate Kliendi kohustuste täitmise eest ka juhul, kui Klient esitab nõudele vastuväite, sealhulgas kohustuste lõppemise või vähenemise vastuväite, Kliendi likvideerimise, pankroti või sundlõpetamise korral või Lepingu kehtetuse vastuväite.
  • Käendajal tekib tagasinõudeõigus Kliendi vastu Käendaja poolt Kreeditorile täidetud nõude ulatuses. Pärast nõude täitmist Kreeditorile annab Kreeditor Käendajale viimase taotlusel üle dokumendid, mis tõendavad nõuet Kliendi vastu.
  • Käendaja kohustub informeerima Kreeditori kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul järgmiste asjaolude asetleidmisest: muutusid isikuandmed, elu- ja/või töökoht, Klient on rikkunud temal lasuvat kohustust Kreeditori ees või ilmnevad asjaolud, mis võivad põhjustada Käendaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste mittekohast täitmist.
  • Käendaja vastutab Kliendi poolt temal lasuvate kohustuste täitmise eest solidaarselt Kliendiga.
  • Käendaja kohustub täitma Kliendi kohustused 10 (kümne) kalendripäeva jooksul Kreeditorilt vastavasisulise nõude kättesaamisest. Nõue loetakse Käendaja poolt kättesaaduks, kui see on Kreeditori poolt edastatud tähitult Käenduslepingus näidatud Käendaja aadressile ning kirja postitamisest on möödas 5 (viis) kalendripäeva.
  • Lepingu kõik muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult.
  • Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja on kehtiv kuni Lepingu p.-s 1 tulenevate kõigi nõuete täitmiseni. Kui käendajaks on tarbija, kehtib Leping 5 (viis) aastat selle sõlmimisest.
  • Kõik seoses Lepinguga tekkivad vaidlusküsimused ja lahkarvamused, mida ei ole
   võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus Kentmanni kohtumajas. Leping on koostatud kahes võrdväärses eksemplaris, millest üks jääb Kreeditorile ja teine Käendajale.

 

 

KREEDITORi esindaja:                                                                 KÄENDAJA:

 

___________________________                                                                           ____________________________

Ees- ja perekonnanimi  allkiri